SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e - Shareholder Meeting) เพื่อรายงานผลดำเนินงานปี 2563 และแผนดำเนินงานปี 2564 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2563 อัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น (งวด 6 เดือนแรก อัตราหุ้นละ 0.50 บาท) และงวด 6 เดือนหลัง อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา

Visitors: 150,906