สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมทางออนไลน์ จับคู่ธุรกิจไทย-มาเลเซีย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย หวังสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

•กำหนดจัดงาน : ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

•สินค้า : อาหารและเครื่องดื่ม

•ผู้ขาย : ผู้ประกอบการไทย 61 ราย

•ผู้ซื้อ : ผู้ประกอบการมาเลเซียกลุ่ม B2B เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ห้างร้าน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์

•เป้าหมายการจับคู่ธุรกิจ : ผู้ประกอบการไทย 1 ราย พบคู่ค้า 3 – 5 ราย

Visitors: 152,539